Działamy na terenie

całej Unii Europejskiej

Mapa strony

Bytom, 01.07.2019 r.

 

KODEKS ETYKI 

 

1. Najwyższe standardy etyczne 

Firma EnergoKontrakt Sp. z o.o. jest przekonana o ważności przestrzegania najwyższych standardów etycznych. Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem czujemy się zobowiązani do promowania zasad etyki pod względem odpowiedzialności korporacyjnej, przestrzegania praw człowieka i ochrony środowiska. Odpowiedzialność za osiągnięcie tego celu spoczywa na wszystkich pracownikach firmy EnergoKontrakt.

Niniejszy Kodeks Etyki został zatwierdzony przez Zarząd firmy EnergoKontrakt, który zobowiązuje się do regularnej oceny przestrzegania zasad zawartych w kodeksie oraz jego aktualizowania w uzasadnionych przypadkach.

 

2. Misja firmy EnergoKontrakt 

Odpowiedzialność za sukces naszych klientów

EnergoKontrakt jest dostawcą biznesowych rozwiązań w szeroko pojętej branży elektrycznej oraz automatyki przemysłowej.  Głównym atutem firmy jest szeroka wiedza techniczna, którą przekazujemy naszym klientom w postaci gotowych rozwiązań „szytych na miarę”.

EnergoKontrakt od początku swojej działalności kładzie nacisk na dostarczanie najwyższej jakości usług    i rozwiązań technicznych, tak by mogły być optymalnie wykorzystane w komercyjnej działalności naszych klientów. Koncentrujemy nasze wysiłki w promocji wiedzy technicznej, świadomości w zakresie ochrony środowiska poprzez promowanie odnawialnych źródeł energii oraz urządzeń energooszczędnych. Strategicznym punktem działalności EnergoKontraktu jest wykorzystywanie zróżnicowanych doświadczeń i wiedzy pracowników firmy poprzez świadczenie pełnego zakresu usług w naszej branży – od konsultingu, przez wdrożenia indywidualnych rozwiązań.

 

3. Wartości, jakim hołduje firma EnergoKontrakt 

Zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych ze swoimi obecnymi jaki potencjalnymi klientami firma EnergoKontrakt promuje uniwersalne wartości jak: uczciwość, pracowitość i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań, jakość i innowacyjność jako cele postawione indywidualnie własnej pracy, otwartą współpracę dla dobra wspólnego, budowanie i utrzymywanie zaufania wśród współpracowników i partnerów biznesowych, a także szacunek, wyrozumiałość i pomoc, bez względu na zajmowane stanowisko czy różnorodność poglądów.

 

4. Dbałość o najwyższe standardy pracy 

Firma EnergoKontrakt szanuje i przestrzega międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka oraz międzynarodowych standardów pracy, traktując je jako fundamentalne i powszechne. Respektuje i realizuje przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny, a także dba, by pracownicy zawsze byli traktowani zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami.

 

Przestrzega zakazu dyskryminacji ze względu na: rasę, status społeczny, pochodzenie etniczne, religię, upośledzenie, inwalidztwo, płeć, orientację seksualną, związek lub przynależność polityczną, wiek czy stan cywilny.

Gwarantuje wolność poglądów, sumienia i religii oraz swobodę przekonań i wypowiedzi.

Firma EnergoKontrakt promuje pracę zespołową wolną od jakichkolwiek uprzedzeń i świadomie czerpie siłę i wartości wynikające ze zróżnicowania swoich pracowników. W zamian dokłada wszelkich starań, by zapewnić swoim pracownikom godziwe i regularnie wypłacane wynagrodzenie, możliwość rozwoju, ciekawe i ambitne wyzwania oraz dobre warunki pracy.

Firma EnergoKontrakt chroni prawa autorskie swoich pracowników, a także, w relacji do międzynarodowych standardów, szanuje własność intelektualną, jako dobro indywidualne, bezpieczne od nadużyć.

Przestrzega zakazu pracy dzieci poniżej 16 roku życia, pracy przymusowej, stosowania kar cielesnych, przymusu psychicznego i fizycznego oraz znieważania, a także zakazu dotyczącego molestowania seksualnego, a miejsce pracy uznaje za wolne od tego typu praktyk.

EnergoKontrakt wspiera swoich pracowników w zakresie rozwoju intelektualnego jak i zainteresowań sportowych, biorąc czynny udział w biegowych imprezach sportowych.

 

5. Brak tolerancji dla korupcji, uczciwa konkurencja 

Firma EnergoKontrakt przestrzega zasad uczciwej konkurencji, zapobiegania przekupstwu, nielegalnym płatnościom i korupcji.

Obowiązkiem pracowników firmy EnergoKontrakt jest unikanie działalności prowadzącej do konfliktu interesów, czyli przyjmowanie i oferowanie prezentów w ramach prowadzenia działalności biznesowo-handlowej. Nie wolno płacić ani proponować łapówek lub nielegalnych świadczeń urzędnikom państwowym, ani przedstawicielom partii politycznych, w celu zawarcia lub zachowania transakcji. Pracownicy firmy EnergoKontrakt nie mogą czerpać jakichkolwiek korzyści ani pomagać w osiąganiu korzyści z zaistniałych okazji, jakie mogą powstać w wyniku wykorzystania informacji lub stanowiska w firmie.

 

6. Partnerstwo w biznesie 

Relacje z klientem

Najważniejszymi zasadami firmy EnergoKontrakt są: odpowiedzialność za sukcesy klientów oraz szacunek i otwartość na ich potrzeby. EnergoKontrakt dostarcza swoim klientom innowacyjne rozwiązania techniczne o najwyższej jakości, co uzyskiwane jest jako efekt wysokich umiejętności, doświadczeń i kompetencji pracowników oraz współpracy z wiodącymi producentami zarówno krajowymi jak i światowymi.

Kontakty z klientem rządowym

W zakresie kontaktów z klientami sektora publicznego (administracja centralna i samorządowa, spółki komunalne, spółki Skarbu Państwa, publiczne zakłady opieki zdrowotnej) stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami). Przepisy te regulują sposób porozumiewania się z zamawiającym w trakcie trwania postępowania przetargowego, zakres czynności, jakie mogą być podejmowane przez strony postępowania oraz środki ochrony prawnej.

 

7. Świadomość ekologiczna 

Firma EnergoKontrakt przestrzega przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. EnergoKontrakt świadomie ogranicza wpływ swojej działalności na środowisko naturalne, minimalizując zużycie zasobów naturalnych oraz wytwarzanie odpadów powstających w wyniku bieżącej działalności.

Promuje także ekologiczny styl życia pośród swoich pracowników, prowadząc akcje zachęcające do czynnego uczestnictwa w ochronie środowiska naturalnego.

 

8. Jak postanowienia kodeksu są wdrażane i egzekwowane? 

Wszelkie niejasności, problemy związane z interpretacją treści Kodeksu Etycznego rozwiązuje powołany przez Zarząd Rzecznik ds. Etyki. Pracownicy EnergoKontrakt są zachęcani do zgłaszania wszelkich uwag   i modyfikacji związanych z treścią niniejszego Kodeksu Etycznego.

Do obowiązków Rzecznika ds. Etyki należy:

•    wspieranie pracowników w przestrzeganiu kodeksu etycznego,

•    promowanie idei kodeksu wewnątrz firmy,

•    aktualizacja treści kodeksu,

•    odpowiadanie stosownymi przedsięwzięciami na bieżące problemy pracowników związane z etyką podejmowanych przez nich działań biznesowych.

Pracownicy firmy EnergoKontrakt mają prawo oczekiwać od Rzecznika ds. Etyki pomocy i wsparcia        w zakresie zgłaszanych drogą e-mailową zapytań na adres: kodeksetyki@energokontrakt.pl